Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 10:00
 • 11:00 – SUMA
 • 12:00 – DLA DZIECI
 • 13:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński

 • wtorek godz. 19:00.

(stary dom parafialny)

Kurs w roku 2017


 • 7, 14, 21, 28 lutego; 7, 14, 21, 28 marca
 • 25 kwietnia; 9, 16, 23, 30 maja; 6, 13, 20 czerwca
 • 26 września; 3, 10, 17, 24 października; 7, 14, 21 listopada


Kancelaria:

 • wtorek–piątek 10:00–12:00 oraz 16:00–18:00
 • sobota 10:00–12:00

Punkt informacyjny:

 • niedziela 8:45–14:00
 • wtorek–sobota 9:00–13:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

2014-2020 ZAPYTANIE OFERTOWE
Wpisany przez ks. Janusz Wieszczyński   
środa, 26 kwietnia 2017 14:32

Olsztyn, 25.04.2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego świadczenie usługi Inwestora Zastępczego/Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rewitalizacji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła

 

W związku z realizacją projektu pn.:

Rewitalizacja kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła

zapraszam Państwa do złożenia oferty na wykonanie zamówienia obejmującego świadczenie usługi Inwestora Zastępczego.

Poniżej przedstawione zostały wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty.

 

1. Nazwa i adres zamawiającego.

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA

pod wezwaniem NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

10-509 Olsztyn, ul Mickiewicza 10, tel. 89 524 90 80

 

2. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rewitalizacji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła

3. Opis przedmiotu zamówienia:

1) nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

a) usługi nadzoru budowlanego 71520000-9,

b) inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 71318000-0,

2) przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na rewitalizacji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją terenu wokół kościoła obejmującej swoim zakresem:

a) sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi wykonywanymi przez wykonawcę robót,

b) obsługę okresu gwarancyjnego, tj.:

- nadzór nad usuwaniem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru robót i w trakcie okresu gwarancyjnego oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia,

- przeprowadzenie przeglądów gwarancyjnych z udziałem zamawiającego,

3) w ramach obowiązków wynikających ze świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego wykonawca zobowiązany będzie do:

- sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nad robotami budowlanymi i pracami konserwatorskimi wykonywanymi przez wykonawcę robót,

- udział w opracowaniu SIWZ  na wybór Wykonawcy robót

- w przypadku otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego – prowadzenie rozliczeń księgowych oraz sporządzanie wniosków o płatność

- udziału w przekazaniu wykonawcy robót placu budowy wraz z dokumentami 
formalno – prawnymi,

- organizowania w porozumieniu z zamawiającym cyklicznych narad koordynacyjnych na placu budowy (raz w miesiącu lub częściej, zgodnie z wytycznymi zamawiającego) oraz przygotowywania notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp robót (sporządzania protokołów spotkań),

- udziału w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie,

- szacowania i weryfikacji ewentualnych robót i prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających proponowanych przez wykonawcę, w zakresie rzeczowym i finansowym,

- sporządzania protokołów konieczności w przypadku robót i prac dodatkowych, zamiennych lub uzupełniających wraz z uzasadnieniem potrzeby wykonania tych robót oraz wnioskowania do Zamawiającego o ich wykonanie,

- współtworzenia z wykonawcą robót harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania,

- zatwierdzania przed wbudowaniem materiałów i półwyrobów oraz dokonywania ich oceny jakościowej i zgodności z wymaganiami obowiązujących norm,

- sprawdzania faktur wykonawcy robót pod względem merytorycznym, rachunkowym i rzeczowym, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w umowie z wykonawcą robót,

- sporządzania i przekazywania zamawiającemu podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót i prac konserwatorskich,

- nadzorowania wykonywanych robót budowlanych i prac konserwatorskich pod względem technicznym i jakościowym, dokonywanie odbiorów technicznych wykonanych elementów zadania,, odbiorów robót i prac zanikających oraz ulegających zakryciu,

- przebywania na placu budowy z częstotliwością dostosowaną do postępu robót budowlanych i prac konserwatorskich, monitorowania realizacji robót budowlanych i prac konserwatorskich pod względem zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, sprawdzania kalkulacji, dostosowania godzin pracy do wykonawcy robót,

- wyegzekwowania od wykonawcy robót kompletu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów końcowych, w szczególności dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji powykonawczej robót i prac konserwatorskich,

- organizowania, przeprowadzania i dokonania po uprzednim zawiadomieniu zamawiającego czynności odbiorów częściowych oraz końcowego odbioru zadania, a w szczególności:

 • sprawdzenia gotowości do odbioru,
 • przeprowadzenia komisyjnych odbiorów częściowych i końcowego,
 • przekazania przedmiotu odbioru zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą,

- sprawowania nadzoru nad wykonawcą robót w zakresie BHP,

- udziału na każde wezwanie zamawiającego w kontrolach realizacji zadania dokonywanych przez instytucje do tego upoważnione,

- potwierdzenia w dzienniku budowy wpisu kierownika budowy o gotowości do odbioru robót i prac konserwatorskich,

- wyegzekwowania od wykonawcy robót świadectwa (dokumentu gwarancyjnego) określającego szczegółowe warunki gwarancji udzielonej na wykonane roboty budowlane i prace konserwatorskie,

- przeprowadzenia procesu przekazania zadania do użytkowania,

- egzekwowania od wykonawcy robót w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji przysługujących zamawiającemu praw w tym zakresie wynikających z podpisanej z wykonawcą robót umowy oraz obowiązujących przepisów,

- przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych z udziałem zamawiającego

4. Termin wykonania zamówienia.

Od dnia podpisania umowy do dnia upływu okresu gwarancji na roboty budowlane i prace konserwatorskie nadzorowane przez wykonawcę. Planowany termin zakończenia robót budowlanych i prac konserwatorskich to 30.11.2018 r. Okres gwarancji jakości na roboty budowlane i prace konserwatorskie nadzorowane przez wykonawcę będzie wynosił 5 lat.

5. Warunki wykonania zamówienia:

1) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają:

a) warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej trzy usługi, polegające na świadczeniu usługi nadzoru inwestorskiego (inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu, itp.) nad robotami budowlanymi w zabytku nieruchomym o wartości 4 000 000,00 zł brutto, w tym dwa obiekty z cegły ceramicznej o powierzchni elewacji minimum 3000 m2,

b) warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, dysponującą co najmniej 10 letnim doświadczeniem w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego.

6. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 100%,

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

1) wykonawca w formularzu oferty poda cenę ryczałtową brutto wykonania przedmiotu zamówienia uwzględniającą wszelkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem zamówienia,

2) wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym, zobowiązany jest w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności na kwotę nie mniej niż 500 000, 00 złotych,

3) w przypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia planowana wysokość kosztów realizacji zadania ulegnie zmianie, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostanie bez zmian.

8. Opis sposobu przygotowania ofert:

1) ofertę należy sporządzić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego,

2) ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub długopisem,

3) każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę.

 

9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

1) termin składania ofert – do dnia 10 maja 2017 r.,

2) zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty wyłącznie w formie papierowej,

3) miejsce składania ofert – 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 10, plebania.

 

11. Informacje dodatkowe:

1) do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.),

2) oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane,

3) dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego – 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 10, tel. (89) 524 90 80.

 

12. Załączniki do zapytania ofertowego.

Formularz oferty.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

.............................................................., ......................................

miejscowość data

 

FORMULARZ OFERTY

 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………….

……………………………………..………………….…………………………………………

Adres wykonawcy:

.....-…….....

...................................................

...........................................................

..........

kod

Miejscowość

ulica

nr

...................................................

.........................................................@...................................

województwo

e-mail

.................

................................................

................................................

nr kierunkowy

Telefon

faks

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: ..………………..……………….…………….., tel. …………….……………

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy zamówienia obejmującego świadczenie usługi Inwestora Zastępczego nad realizacją zadania polegającego na Rewitalizacji kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła

1) wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za cenę ryczałtową brutto .................................................................................................... złotych,

słownie: ...................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………… złotych, w tym należny podatek VAT, tj. .............................................................................. złotych,


2) w przypadku, kiedy w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia planowana wysokość kosztów realizacji nadzorowanego zadania ulegnie zmianie, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia pozostanie bez zmian,

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty,

4) w przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

5) oświadczamy, iż cena brutto oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu ofertowym oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,

a) oświadczamy, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaliśmy 3 (trzy) usług/usługi, polegających/ce na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego (inspektora nadzoru, inżyniera kontraktu, itp.) nad robotami budowlanymi w zabytku nieruchomym o wartości 4000000,00 zł brutto, w tym dwa obiekty z cegły ceramicznej o powierzchni elewacji minimum 3000 m2,

6) oświadczamy, iż dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, dysponującą co najmniej 10-cio letnim doświadczeniem w świadczeniu usług nadzoru inwestorskiego,

Podpis(y) osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli

w imieniu wykonawcy

Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 21:30
 
Copyright ©2007-2017 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.