Prace remontowe

Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:00
 • 10:00
 • 11:00 – SUMA
 • 12:00 – DLA DZIECI
 • 13:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński

 • wtorek godz. 19:00.

(stary dom parafialny)

Kurs w roku 2017


 • 7, 14, 21, 28 lutego; 7, 14, 21, 28 marca
 • 25 kwietnia; 9, 16, 23, 30 maja; 6, 13, 20 czerwca
 • 26 września; 3, 10, 17, 24 października; 7, 14, 21 listopada

Kancelaria:

 • wtorek–piątek 10:00–12:00 oraz 16:00–18:00
 • sobota 10:00–12:00

Punkt informacyjny:

 • niedziela 8:45–14:00
 • wtorek–sobota 9:00–13:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Informacje o parafii
adres Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. A. Mickiewicza 10
10-509 Olsztyn
konto Nordea Bank 88 1440 1228 0000 0000 0188 9443
proboszcz: ks. kan. mgr lic. Janusz Wieszczyński
wikariusze:

ks. mgr Łukasz Potoczek
ks. mgr Mateusz Spakowski

ks. mgr Michał Tyczyński

rezydenci:

ks. mgr Leszek Muzyka
ks. mgr Piotr Krzywulski

ks. mgr lic. Radosław Czerwiński

duszpasterz
pomocniczy:
ks. kan. prof. dr hab. Andrzej
Kopiczko

http://archwarmia.pl/

http://www.facebook.com/nspj.olsztyn

https://www.youtube.com

https://pl.wikipedia.org/


Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU „B” 11-03-2018 r.


1) W sobotę pątnicy z naszej parafii z księdzem Mateuszem uczestniczyli we Mszy św. i Drodze Krzyżowej w Sanktuarium i Kalwarii w Głotowie.

2) Członkowie Stowarzyszenia ARKA pomagają w wypełnieniu PITów od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 14.00 w budynku Arki przy ul. Niepodległości 85.

3) W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej: - o godz. 8.00 dla młodzieży ze Szkoły Katolickiej, - o 16.30 dla dzieci i o 17.30 dla dorosłych. Natomiast w niedziele zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 18.30.

4) Pięknie dziękujemy Parafianom i Gościom, którzy ofiarami na tacę wsparli dzisiaj prace remontowe naszej świątyni. Obecnie czekamy na oferty wykonawców na remont drogi wokół kościoła wraz z modernizacją ogrodzenia, konserwację elewacji trzech wież i malowanie wnętrza.

5) W punkcie informacyjnym i w zakrystii polecamy prasę katolicką.

6) W przyszłą niedzielę, 18 marca, rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne, które będą trwały do środy.

W ostatnim tygodniu z naszej parafii odeszli do Boga śp.: KRZYSZTOF MAKOWSKI, CZESŁAW ADASZYŃSKI, IRENA KACZOROWSKA, ZBIGNIEW DAJNOWIEC, STANISŁAW KOWALCZYK i ROMUALD ODOJ. Pomódlmy się w ich intencji: „Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...”

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15 marca 2018r.
Wpisany przez ks. Janusz Wieszczyński   
piątek, 16 marca 2018 09:33

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15 marca 2018r.

Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację Zapytania ofertowego w poniżej podanych punktach:

3. Opis przedmiotu zamówienia:

pkt 10 - Wizja lokalna po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

pkt 6a – dotyczy wiedzy i doświadczenia:

- w odniesieniu do zadania określonego w pkt. 3, ppkt. 1c: co najmniej pięciu robót polegających na budowie lub remoncie nawierzchni jezdni lub placów z kostki i płyt granitowych, w tym przynajmniej jedną o pow. 500 m2 w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się pod ochroną konserwatora zabytków.

8. Wymagania dotyczące wadium:

pkt 2

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium również w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

11. Miejsce oraz termin składania ofert:

pkt 1

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach wprowadzonej modyfikacji, przedłuża termin składania ofert:

z pierwotnego, określonego na dzień 19 marca 2018 rok, na nowy: do dnia 23 marca 2018 roku.

Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

 
Zapytanie ofertowe 05.03.2018 RPWM.08.01.00-28-0053/16
Wpisany przez ks. Janusz Wieszczyński   
środa, 07 lutego 2018 08:00

ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację projektu nr RPWM.08.01.00-28-0053/16

Składanie ofert do 19 marca 2018 roku, w siedzibie zamawiającego.


Projekt nr RPWM.08.01.00-28-0053/16

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Rewitalizacja kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie wraz z rewitalizacją zagospodarowana terenu wokół kościoła” –

1) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót budowlanych oraz prac konserwatorskich, z podziałem na 3 (trzy) części, wg poniższego zestawienia:

a) wykonanie prac konserwatorskich elewacji trzech wież kościoła wraz z częściową wymianą pokrycia wież, ….

b) malowanie całego Kościoła od wewnątrz wraz z konserwacją polichromii i wymianą osprzętu instalacji elektrycznej …

c) zagospodarowanie terenu wokół kościoła i starej plebanii, …

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadami w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

CPV:

45000000-7 roboty budowlane

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000 - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45320000-6 – Roboty izolacyjne

Załączniki:

 
Copyright ©2007-2018 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.