Wyszukaj


Msze Św. codzienne

 • 6:30
 • 7:00
 • 7:30
 • 18:00

Msze Św. niedzielne od roku 2020:

 • 6:30
 • 8:00
 • 9:30
 • 11:00 – SUMA, w II i IV niedziele miesiąca - CHRZTY
 • 12:30 – Z UDZIAŁEM DZIECI
 • 14:00
 • 17:00 – AKADEMICKO-MŁODZIEŻOWA
 • 19:00

Kurs przedmałżeński w roku 2021


 • I kurs:


 • II kurs:


 • Kurs odbywa się w soboty o 14:00 w auli starego domu parafialnego


Kancelaria:

 • wtorek – piątek 10:00 – 12:00 oraz 16:00 – 18:00
 • sobota 10:00 – 12:00
W okresie wakacyjnym:
 • wtorek - piątek 16:00 - 18:00

Telefon:

 • kancelaria i wikariat:
  +48 89 527 26 02
 • tel. dyżurny:
  +48 517 401 639

Poważne Sprawy, Poważne Odpowiedzi

Obecność Ducha Świętego i Jezusa w sakramentach
Wpisany przez Autor nieznany   
środa, 16 kwietnia 2008 15:58

Po dokonaniu powierzonego Mu przez Ojca niebieskiego zadania, Chrystus przeszedł przez śmierć do chwały zmartwychwstania. Wyniesiony przez Ojca Jezus stał się potężnym Panem zdolnym nam przekazywać wszystkie konieczne do zbawienia łaski. Choć powrócił do Ojca, jednak wciąż jeszcze jest z nami w nowy, niewidzialny sposób. Chrystus nadal działa zbawczo przez Ducha Świętego. Przez Niego udziela nam różnych darów, przemienia nas wewnętrznie, odradza duchowo, daje siły do pokonywania narzucającego się nam zła, uzdalnia do miłości. Przez Ducha Świętego Chrystus czyni nas zdolnymi do osiągnięcia wiecznego zbawienia, przez Niego dokonuje stałej odnowy naszych serc, a tym samym odnawia w miłości oblicze ziemi. Działalność zmartwychwstałego Pana i Ducha, którego posłał nam od Ojca, ujawnia się między innymi w sakramentach sprawowanych w Kościele.

Jezus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego: "Gdy Duch Święty zstąpi na was - powiedział -otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" /Dz 1,7/. Ten Duch, napełniający ludzi swoją mocą, jest trzecią osobą Boską, równą Ojcu i Synowi. Według św. Łukasza Jego zstąpieniu na uczniów towarzyszyły pewne słyszalne i widzialne zjawiska, "jakby uderzenie gwałtownego wiatru" i "języki jakby z ognia" /Dz 2,2-3/. Podmuch wichru objawił Ducha, o którym Jezus wcześniej powiedział Nikodemowi:
"Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha" /J 3,8/. Ogień jest symbolem obecności Ducha Świętego, na którego działalność wskazał Jan Chrzciciel. "Ja was chrzczę - uczył - wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, (tzn. Jezus) mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem" /Mt 3,11/.
Jezus, "siedzący po prawicy Ojca" /Rz 8,34/, nie przerwał swojej zbawczej działalności i posłał nam od Ojca Ducha Świętego, przez którego kontynuuje dzieło przekształcania świata w królestwo Boże. Niewidzialny Zbawiciel ustawicznie posyła nam swego Ducha posiadającego zdolność docierania do każdego człowieka, niezależnie od tego, gdzie on żyje.

Także we wszystkich sakramentach zmartwychwstały Pan oddziaływuje na nas uświęcającą mocą Ducha Świętego. W sakramencie chrztu odradza nas duchowo, oczyszcza z grzechu pierworodnego, a także z grzechów osobistych - o ile chrzest przyjmuje człowiek dorosły - i włącza do Kościoła. W sakramencie bierzmowania Chrystus umacnia nas swoim Duchem, abyśmy - jak pierwsi uczniowie - z wielką radością, mocą i odwagą budowali Kościół, a tym samym - królestwo Boże, abyśmy głosili wszystkim Ewangelię. Kiedy sprawowana jest Eucharystia, mocą Ducha Świętego Jezus przemienia chleb w swoje Ciało, a wino - w swoją Krew. Tenże Duch Święty jednoczy wszystkich przystępujących do Komunii św. z Chrystusem i między sobą, czyniąc ich jednym Jego Mistycznym Ciałem - Kościołem. W sakramencie pokuty ujawnia się przebaczające działanie Chrystusa, który tchnął na apostołów swojego Ducha i powiedział: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane" /J 20,22-23/. Przez sakrament chorych Chrystus umacnia cierpiącą osobę, przebacza jej grzechy i włącza w swoje zbawcze cierpienie i śmierć. W sakramencie święceń kapłani otrzymują moc Ducha Świętego, aby sprawować sakramenty i budować Kościół. Dzięki sakramentowi małżeństwa miłość między mężczyzną i kobietą ulega uświęceniu i umocnieniu. Otrzymane w tym sakramencie dary uzdalniają małżonków do wypełnienia wszystkich przyszłych obowiązków małżeńskich i rodzicielskich.

Przez całe życie towarzyszy nam zmartwychwstały Jezus, który idzie z nami tak, jak kiedyś szedł z uczniami podążającymi do Emaus. Od narodzenia aż do śmierci możemy przyjmować różne sakramenty, w których Jezus umacnia nas i uświęca mocą swojego Ducha. I tak w sakramencie chrztu, przyjmowanym najczęściej zaraz po narodzeniu, Zbawiciel odradza nas przez Ducha Świętego, przekształcając nas w dzieci Boże. W sakramencie bierzmowania, zwanym także sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, umacnia swoim Duchem ochrzczonego, aby skutecznie wypełnił zadania wynikające z przynależności do Kościoła. Przez całe życie Jezus karmi swoich uczniów chlebem eucharystycznym, aby nie ustali w wędrówce do celu ostatecznego. Tych, którzy popadli w grzechy, ponownie odradza w sakramencie pojednania. Małżonkom i kapłanom udziela odpowiednich darów nadprzyrodzonych w sakramencie małżeństwa i kapłaństwa. Chorych zaś i umierających umacnia i uświęca w sakramencie chorych.

 
Copyright ©2007-2021 by Parafia NSPJ Olsztyn. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.